TẠO CHÚ THÍCH CUỐI TRANG

đăng 02:54 9 thg 10, 2014 bởi Hồng Lợi   [ đã cập nhật 02:56 9 thg 10, 2014 ]
* Với  Word 2003: Insert à References à Footnotes
* Với  Word 2007: References à Footnotes
Hộp thoại Footnote and Endnote xuất hiện:

- Tại trường Location:
          + Footnotes à Bottom of Page  chú thích được chèn dưới chân trang
+ Endnotes: chú thích sẽ được chèn ở cuối section hay cuối văn bản
- Tại trường Format:
+ Number format: Định dạng số
+ Custom mark: để trống nếu muốn chú thích là số, nếu muốn chú thích là 1 ký tự hay biểu tượng đặc biệt, gõ vào mục Custom mark hay click Symbol để chọn
+ Start at: chọn số bắt đầu cho chú thích..
+  Numbering
. Continuous: nếu muốn chú thích liên tục từ đầu đến cuối văn bản.
. Restart at each selection:  nếu muốn chú thích lên tục từ đầu đến cuối phần văn bản bạn chọn, và bắt đầu lại từ đầu khi bạn chọn phần văn bản khác.
. Restart at each page: nếu muốn chú thích sang mỗi trang mới bắt đầu lại từ đầu.

àClick Insert để hoàn tất 
Comments