Câu hỏi ôn tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

đăng 01:49 15 thg 10, 2014 bởi Người dùng không xác định


Tập hợp các câu hỏi ôn tập

1.. Tại sao khi phân tích nguyên nhân những hạn chế của hệ thống chuyên chính vô sản , ĐCSVN 

khẳng định nguyên nhân đầu tiên là do chúng ta duy trì quá lâu cơ chế quản lý tập trung quan 

liêu bao cấp ?

2. Anh chị hiểu thế nào về cơ chế quản lý tập trung, quan liêu bao cấp? Hiện nay biểu hiện 

cơ chế này còn không?

3. Tại sao trong giai đoạn 1954-1985 hệ thống chính trị của chúng ta lại được gọi là hệ thống 

chuyên chính vô sản
?

4. Hội nghị TW 6( 11/39) đã mở đầu cho đương lối đấu tranh giai phóng dân tọc, hội nghị TW 8 

(5/41) hoàn thành đương lối này. Hãy chứng minh.

5. Anh chị hiểu như nào là tư tưởng trường kì kháng chiến của đảng được nêu lên trong tác 

phẩm "kháng chiến nhất định thắng lợi" của đồng chí Trường Chinh. Hãy chứng minh?

6. Đại hội lần thứ mấy của Đảng CSVN khẳng định cách mạng VN phải tiến hành đồng thời 2 

nhiệm vụ chiến lược là cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng XHCN. Anh,chị hãy phân    

tích, chứng minh mối quan hệ giữa 2 nhiệm vụ đó.

7.Đại hội thứ mấy ta bắt đầu sử dụng cụm từ "Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa"? Nêu nội dung. 


8. Tại sao ĐCS Việt Nam khẳng định: "Tên gọi của hệ thống chính trị ở mỗi giai đoạn đều phản   

ánh tình hình thực tế và nhiệm vụ trọng tâm của cm VN trong từng giai đoạn cụ thể". Chứng 

minh bằng 1 giai đoạn nhất định.


9. Đảng cộng sản lần 6 đã đánh dấu sự thay đổi tư duy trong nhận thức về nội dung cụ thể của 

công nghiệp hóa trong thời kì quá độ lên CNXH ở VN ntn ? Phân tich


10. Hôi nghị trung ương đảng nào đã nêu khái niệm về công nghiệp hóa, phân tích khái niệm đó? 


11.Phân tích ưu và nhược điểm của cơ chế thị trường


12. Sao VN phải chuyển từ bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng XHCN


13. Quá trình đổi mới tư duy của đảng về công nghiệp hóa đất nước từ 1986 đến nay?

14. Kinh tế tri thức?

15. Chủ trương của đảng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa?

16. Chỉ đạo và chủ chương xây dựng và phát triển nền văn hóa trong thời ký đổi mới?

17. Đường lối đối ngoại hội nhập kinh tế thời kỳ đổi mới?

18. Tại đại hội nào đề ra nghị quyết cách mạng miên Nam là khởi nghia dành chính quyền về tay nhân dân?

19. Cơ chế thị trường là gì? Bản chất?

20. Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cừ đã quay lại với tư tưởng HCM trong đại hộ 6 tháng 11-1939. 

Tư tưởng là gì ? Hãy chứng minh

21.Hội nghị nào định hướng bạo lực cách mạng với cách mạng miền Nam thời kì đầu chống Mỹ ?

22. Phân tích nhận định sau: đặc trưng của quá trình công nghiệp hóa ở nước ta giai đoạn 1960-

1985 là mô hình nền kinh tế khép kín, hướng nội ?

Comments